REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU ALLMED
z siedzibą w Pabianicach przy ul. Moniuszki 34

tel.: 505 99 33 20 mail. sklepallmed@wp.pl

 

1. Wypożyczający zobowiązuje się do zwrotu wypożyczonego sprzętu w ustalonym w umowie wypożyczenia terminie w stanie nie gorszym niż wynikało by to z normalnego zużycia.

2. Istnieje możliwość wydłużenia terminu wypożyczenia po wcześniejszym kontakcie osobistym lub telefonicznym z Wypożyczalnią oraz uiszczenia wpłaty za dalszy okres najmu, na wskazany przez Wypożyczalnie rachunek bankowy.

3. W przypadku opóźnienia w zwrocie sprzętu bez wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z Wypożyczalnią, za każdy dzień zwłoki zostanie pobrana podwójna opłata dzienna (przyjmując za podstawę 1/30 – dniową cenę wypożyczenia wg. cennika). Kwota ta potrącona zostanie z kaucji.

4. Cena wynajmu wraz z wysokością kaucji podana jest zawsze w opisie danego produktu.

5. Wypożyczony sprzęt należy oddać Wynajmującemu czysty. W przypadku oddania sprzętu brudnego Wynajmujący naliczy Najemcy karę w wysokości 50zł. Kara zostanie rozliczona z kaucji wpłacanej przez Najemcę.

6. Wypożyczający oświadcza, że sprzęt będzie użytkowany pod wskazanym przez niego adresem.

7. Wypożyczający oświadcza, że wydany sprzęt jest w dobrym stanie technicznym i będzie użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto Wypożyczający zobowiązuje się do nie użyczania sprzętu osobom trzecim i do nie dokonywania w nim żadnych modyfikacji.

8. Wypożyczalnia oświadcza, że wydany sprzęt jest w dobrym stanie i w stanie możliwym do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem.

9. Z chwilą wydania wypożyczanego przedmiotu ryzyko jego przypadkowego uszkodzenia, kradzieży, zniszczenia lub utraty przechodzi na Wypożyczającego.

10. Zagubienie sprzętu lub jego kradzież będzie uznawana jak całkowite zniszczenie.


11. W przypadku uszkodzenia przedmiotu przez Najemcę, jest on zobowiązany do zwrotu kosztów naprawy.


12. W przypadku zniszczenia/uszkodzenia, trwałego zabrudzenia bądź utraty przedmiotu lub jego części w okresie wypożyczenia sprzętu, Najemca zobowiązany jest do uiszczenia kwoty odpowiadającej wartości tego przedmiotu, według stanu z dnia wypożyczenia i cen rynkowych w dniu jego zwrotu, lub cen rynkowych w dniu w którym zwrot miał nastąpić.


13. Zwrotu wartości przedmiotu lub jego części, w przypadku jego utraty lub zniszczenia, a także zwrotu kosztów naprawy, w przypadku jego uszkodzenia, dokonuje się w polskich złotych, w ciągu 7 dni od upływu okresu najmu sprzętu.

 

14. W przypadku wypożyczenia ssaków medycznych po stronie Najemcy jest utylizowanie odpadów medycznych i wymycie sprzętu przed zwrotem do wypożyczalni.


15. W sprawach nie unormowanych UMOWĄ NAJMU i REGULAMINEM WYPOŻYCZALNI zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

DANE OSOBOWE

1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:
1) Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
2) Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
3) Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.
3. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
4. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.
5. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

 

Garantiamo transazioni sicure e protezione della privacy per coloro che cercano steroidi online siti sicuri.