REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU ALLMED
z siedzibą w Pabianicach przy ul. Moniuszki 34

tel.: 505 99 33 20 mail. sklepallmed@wp.pl

 

1. Wypożyczający zobowiązuje się do zwrotu wypożyczonego sprzętu w ustalonym w umowie wypożyczenia terminie w stanie nie gorszym niż wynikało by to z normalnego zużycia.

2. Istnieje możliwość wydłużenia terminu wypożyczenia po wcześniejszym kontakcie osobistym lub telefonicznym z Wypożyczalnią oraz uiszczenia wpłaty za dalszy okres najmu, na wskazany przez Wypożyczalnie rachunek bankowy.

3. W przypadku opóźnienia w zwrocie sprzętu bez wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z Wypożyczalnią, za każdy dzień zwłoki zostanie pobrana podwójna opłata dzienna (przyjmując za podstawę 1/30 – dniową cenę wypożyczenia wg. cennika). Kwota ta potrącona zostanie z kaucji.

4. Cena wynajmu wraz z wysokością kaucji podana jest zawsze w opisie danego produktu.

5. Wypożyczony sprzęt należy oddać Wynajmującemu czysty. W przypadku oddania sprzętu brudnego Wynajmujący naliczy Najemcy karę w wysokości 50zł. Kara zostanie rozliczona z kaucji wpłacanej przez Najemcę.

6. Wypożyczający oświadcza, że sprzęt będzie użytkowany pod wskazanym przez niego adresem.

7. Wypożyczający oświadcza, że wydany sprzęt jest w dobrym stanie technicznym i będzie użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto Wypożyczający zobowiązuje się do nie użyczania sprzętu osobom trzecim i do nie dokonywania w nim żadnych modyfikacji.

8. Wypożyczalnia oświadcza, że wydany sprzęt jest w dobrym stanie i w stanie możliwym do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem.

9. Z chwilą wydania wypożyczanego przedmiotu ryzyko jego przypadkowego uszkodzenia, kradzieży, zniszczenia lub utraty przechodzi na Wypożyczającego.

10. Zagubienie sprzętu lub jego kradzież będzie uznawana jak całkowite zniszczenie.


11. W przypadku uszkodzenia przedmiotu przez Najemcę, jest on zobowiązany do zwrotu kosztów naprawy.


12. W przypadku zniszczenia/uszkodzenia, trwałego zabrudzenia bądź utraty przedmiotu lub jego części w okresie wypożyczenia sprzętu, Najemca zobowiązany jest do uiszczenia kwoty odpowiadającej wartości tego przedmiotu, według stanu z dnia wypożyczenia i cen rynkowych w dniu jego zwrotu, lub cen rynkowych w dniu w którym zwrot miał nastąpić.


13. Zwrotu wartości przedmiotu lub jego części, w przypadku jego utraty lub zniszczenia, a także zwrotu kosztów naprawy, w przypadku jego uszkodzenia, dokonuje się w polskich złotych, w ciągu 7 dni od upływu okresu najmu sprzętu.

 

14. W przypadku wypożyczenia ssaków medycznych po stronie Najemcy jest utylizowanie odpadów medycznych i wymycie sprzętu przed zwrotem do wypożyczalni.


15. W sprawach nie unormowanych UMOWĄ NAJMU i REGULAMINEM WYPOŻYCZALNI zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.